GELDSTROMEN & FINANCIERINGSSTRATEGIE

Leiden staat de komende jaren voor een enorme opgave om in de stad te investeren.

Het gaat daarbij om investeringen in duurzame mobiliteit (openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en elektrificeren van het (auto)verkeer), energietransitie, klimaatadaptatie, (vergroening, waterbeheer en riolering) schoolgebouwen, sportaccommodaties, circulaire economie, met circulaire bouw en gebiedsontwikkeling. Dit dient te gebeuren tijdens de gelijktijdige realisatie van een verdere verstedelijking van Leiden door de bouw van ruim 8.000 woningen.

Deze investeringen gaat de gemeente deels zelf realiseren, maar ook andere partijen zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars, onderwijs- en wetenschapsinstellingen, energiebedrijven, het hoogheemraadschap etc. gaan investeren. Daarnaast hebben ook omliggende gemeenten plannen voor de toekomst. De vraag is wie wil wat, waar, wanneer en hoe gaan realiseren de komende jaren.

Voorbeelden van opgaven

  • Je maakt een verkenning van de gemeentelijke investeringsopgave van 2025 tot 2050. Voor de komende 5 jaar heeft de gemeente in beeld waar er geïnvesteerd gaat worden. Maar hoe zit dat voor de periode erna? Jij gaat deze vraag en de vraag hoe betrokken partijen hun investeringen op elkaar kunnen afstemmen beantwoorden. Dit met als doel om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden en te onderzoeken of al die investeringen bijdragen aan de realisatie van de doelstelling van Leiden om een klimaat neutrale stad te zijn in 2050. Bij deze opgave speelt ook de vraag hoe we deze investeringen kunnen financieren.
  • Je ontwikkelt een afwegingskader en verantwoordingsmethodiek voor het financieel perspectief Verstedelijking en Duurzaamheid. Bij het toevoegen van de vele woningen in de stad spelen de verschillende duurzaamheidsambities, maar dienen we tegelijkertijd de stad ook leefbaar en bereikbaar te houden. Hierbij is duurzame mobiliteit een belangrijk thema. Dit alles moet met beperkte financiële middelen worden gefinancierd, wat leidt tot een afwegingsproces om de juiste dingen op het juiste moment te doen. Jij maakt een kader waarbij de belangen steeds goed tegen elkaar kunnen worden afgewogen binnen de beschikbare financiële mogelijkheden, zodat keuzes gemaakt kunnen worden die optimaal bijdragen aan de doelen uit ons collegeakkoord.

Ben jij dit nieuwe talent?

We zijn op zoek naar medewerkers met vernieuwende kennis en visie op het gebied van financiële strategie en (alternatieve) financiering, die deze plannen in kaart kunnen brengen, analyseren en slimmer vormgeven.