DUURZAAMHEID

Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Leiden bestaat uit drie pijlers, te weten de energie- en warmtetransitie, de klimaatadaptatie/biodiversiteit en de transitie naar een circulaire economie.

Voor de energietransitie geldt dat we in 2050 een klimaat neutrale en aardgasvrije stad willen zijn. Een enorme opgave, waar we nu mee moeten beginnen. Vanuit de pijler klimaatadaptatie wordt gewerkt aan het vergroenen en het water- en hittebestendig maken van de stad, het wordt immers steeds warmer en het gaat steeds heftiger regenen. De transitie naar de circulaire economie staat in Leiden en de Leidse regio nog in de kinderschoenen. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om te versnellen om de ambitie om in 2050 circulair te zijn, conform de landelijke ambitie, te kunnen halen. In 2030 zou zelfs de helft minder primaire grondstoffen gebruikt moeten worden.

Voorbeelden van opgaven

  • Je ontwikkelt strategieën voor de energietransitie.
  • Voor de warmtetransitie werk je toe naar een gedragen businesscase per wijk.
  • Je ontwikkelt een monitoringsysteem  om de voortgang  van de resultaten van de circulaire economie te meten.
  • Je onderzoekt en adviseert  hoe circulaire economie verbonden kan worden aan arbeidsmarktbeleid en inclusiviteit.
  • Je bedenkt motiverende en stimulerende ideeën/strategieën (samen met partners en burgers) om Leiden klimaat adaptief te maken.

Ben jij dit nieuwe talent?

We zijn hiervoor op zoek naar medewerkers die met vernieuwende kennis, inzichten en visie op het gebied van energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie een bijdrage kunnen leveren aan zowel de duurzaamheids- als de woonopgave (lees hierover meer bij Stedelijke Ontwikkeling) en deze kennis op een integrale manier kunnen verbinden in beleid en projecten.